Privacystatement/AVG Buitink Beleidsadvies

Buitink Beleidsadvies is eigenaar van deze website en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
jbuitink@xs4all.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt middels toezending van een e-mail.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst verzamelt geen gegevens over websitebezoekers.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doelen:
- om u terug te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- om in geval van deelname aan een bijeenkomst of training e.d. te kunnen beoordelen of u als deelnemer al dan niet aanwezig bent geweest, resp. een deelnamebewijs of certificaat kunt ontvangen 
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Geautomatiseerde besluitvorming
Wij nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Gegevens die u ons zelf opstuurt of persoonsgegevens die ons door opdrachtgevers worden verstrekt (bijvoorbeeld deelnemers aan trainingen) worden ten behoeve van naslag en administratieve doelen bewaard, maar niet langer dan strikt nodig om aan wettelijke en administratieve verplichtingen te voldoen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Wij verstrekken geen gegevens aan derden. Mocht dit op uw eigen verzoek wel gebeuren, dan uitsluitend met uw eigen toestemming.  

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Wij werken niet met cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar j.buitink@xs4all.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via jbuitink@xs4all.nl