•  ‘Gemeenten, ga niet op stoel professional zitten!’

‘Gemeenten, ga niet op stoel professional zitten!’

‘Gemeenten die de belangen van gezinnen menen te dienen door op de stoel van professionals te gaan zitten bewijzen burgers én professionals een slechte dienst.’, aldus de reactie van Lies Schilder, directeur van de Beroepsvereniging voor Professionals in Sociaal Werk  (BPSW), op een noodkreet over de toegenomen macht bij gemeenten.

Die noodkreet werd verwoord door jeugdpsychiaters en jeugdpsychologen in een artikel In NRCWEEKEND (5-11-16): Gemeenten zouden op hun stoel gaan zitten door bijvoorbeeld van hen te eisen dat zij een intakegesprek met een kind samen met iemand van een wijkteam voeren, zoals een maatschappelijk werker of wijkverpleegkundige.
Schilder: ‘Dit lijkt mij inderdaad een onwenselijke gang van zaken. Niet alleen voor de jeugdpsychiaters en -psychologen maar ook voor het wijkteam en de gezinnen om wie het uiteindelijk draait. Het artikel wekt echter de indruk dat het wijkteam en de gemeente twee handen op een buik zijn. Als dat inderdaad het geval is, wat ik niet hoop, druist ook dat in tegen de eisen voor goede hulp. Dit kan het vertrouwen van gezinnen in de hulp van wijkteams schaden. Jeugdzorgprofessionals in wijkteams hebben, net als psychiaters en psychologen, een eigen professionele verantwoordelijkheid. Zij zijn geen verlengstuk van de gemeente.’

De directeur van deze beroepsvereniging wijst er op dat professionele verantwoordelijkheid sinds 2014 zelfs verankerd is in de wet. Sindsdien moet elke hoger opgeleide professional in de jeugdzorg ingeschreven staan in een beroepsregister. Jeugdzorgwerkers die de privacy van hun cliënten onvoldoende beschermen, bijvoorbeeld tegenover overijverige gemeenteambtenaren, kunnen hiervoor via het tuchtrecht ter verantwoording worden geroepen.

‘Het is aan de professionals van welke discipline ook om in samenspraak met gezinnen en elkaar te bepalen welke hulp geëigend is en wie daarin wat doet. Gemeenten kunnen hun dat toe vertrouwen’, aldus Lies Schilder.
Bron: www.bpsw.nl

Nadere informatie:
De Jeugdwet heeft tot doel de kwaliteit van hulp verder te verbeteren. Gemeenten dragen daaraan bij door in te zetten op professionele hulpverlening. Hulp door professionals die vakbekwaam zijn, die zich continue ontwikkelen, die werken volgens hun professionele standaarden en die de samenwerking zoeken met andere professionals en vrijwilligers als dat nodig en mogelijk is.

De Jeugdwet stelt verplichte kwaliteitseisen aan jeugdhulpaanbieders en jeugdhulpverleners. Een van de verplichtingen is werken volgens de norm van de verantwoorde werktoedeling. Beroepsregistratie van professionals op hbo-niveau of hoger is hiervanis hiervan een uitvloeisel en een middel om te professionaliseren. Werken volgens de norm betekent dat er altijd gewerkt wordt met vakbekwame professionals. Voor bepaalde taken worden geregistreerde professionals ingezet. Zo wordt goede hulp aan kinderen en jongeren geborgd. De norm geldt óók voor gemeenten die medewerkers in dienst hebben in de toegang. Naast het werken volgens de norm moeten gemeenten met outcome-indicatoren werken, en moeten zij cliëntervaringen ophalen. Meer informatie over het werken volgens de norm vindt u in het Kwaliteitskader Jeugd.

Bron: http://professionaliseringjeugdhulp.nl/gemeenten/

© Buitink Beleidsadvies 2017

Reageren? Mail naar Buitink Beleidsadvies