• Info over deze website

Info over deze website

Buitink Beleidsadvies biedt orienterende artikelen en informatie over beroepsethische onderwerpen in het sociaal werk. Voor opleiding en werkveld.

Jaap Buitink heeft zijn bedrijf voor advies en training beeindigd, maar onderhoudt deels nog wel deze onafhankelijke website (er vindt geen sponsoring o.i.d. plaats). Op deze manier kan hij iets terugdoen voor de sociale sector, waar hij veel dank aan is verschudligd in zijn actieve loopbaan.
Hij werkte altijd in het sociaal werk; uitvoerend, leidinggevend, management en was van 2000 tot en met 2020 adviseur, trainer en publicist, vooral op het gebied van professionaliteit en beroepsethiek (zie CV onder: 'lees meer').
Buitink is medeauteur van het boek 'Moresprudentie. Ethiek en beroepscode in het sociaal werk; dat boek is evenals deze website gericht op het bieden van houvast in opleiding en werk en daarom wordt er op deze site uiteraard naar verwezen.

Hieronder een interview met Jaap Buitink over zijn rol bij de start van een beroepsregister.

Een beroepsregister voor sociale professionals bestaat al lang. In 1990 werd de Stichting Beroepsregister voor Maatschappelijk Werkers opgericht. Daarna werd dit 'BAMw' en nu is de naam 'Registerplein'. Maar nog steeds met als doel een kwaliteitskeurmerk te bieden. Het afgesplitste SKJ (Register voor de jeugdhulp) komt dus ook voort uit het in 1990 gestarte beroepsregister.

INTERVIEW met eerste voorzitter beroepsregister
Jaap Buitink, voorzitter vanaf de oprichting in 1990 tot medio 1991, was betrokken bij zowel de bevruchting, zwangerschap als de geboorte van het beroepsregister voor maatschappelijk werkers, en heeft het register in de afgelopen decennia zien uitgroeien tot een volwassen Registerplein met meerdere registers binnen het sociaal domein. Hij kijkt terug op de onstuimige beginperiode.

Wat is je betrokkenheid bij het sociaal domein en in het bijzonder bij beroepsregistratie?
“Ik ben mijn carrière begonnen als maatschappelijk werker, en had vervolgens diverse management- en beleidsfuncties. Sinds 2000 werk ik als zelfstandig adviseur, trainer en publicist. In 1987 maakte ik binnen de beroepsvereniging deel uit van het Functieverband Algemeen Maatschappelijk Werk en van daaruit pleitten we bij het bestuur voor het starten van beroepsregistratie. Het bestuur vroeg mij toen om deel te nemen aan een voorbereidingsgroep met als opdracht de invoering van een beroepsregister te gaan onderzoeken. In 1989 werd ik vervolgens voorzitter van een in het leven geroepen werkgroep die daadwerkelijk de oprichting van een beroepsregister moest gaan uitwerken, en aansluitend, na het openen van het register in 1990, voorzitter van de Stichting Beroepsregister voor Maatschappelijk Werkers. Ik heb de kwaliteit van het beroep Maatschappelijk Werker altijd belangrijk gevonden. Toen aansluiting bij het BIG-register – het beroepsregister voor de gezondheidszorg - niet haalbaar bleek, zijn we de voorbereidingen gaan treffen voor het starten van een eigen register.”

Wat speelde er in de periode waarin je voorzitter werd?
“In die voorbereidende periode van 1987 tot en met 1990 moesten we alles rondom een beroepsregister zelf ontdekken. Het was voor ons een enorme teleurstelling dat de vakbonden en de werkgevers, zeg maar de cao-partners, een beroepsregister als overbodig beschouwden. Nu bestond er in die tijd ook een zekere spanning tussen vakbonden en de beroepsvereniging, dus dat speelde zeker mee. Ook sommige collega’s in het veld waren toen nog sceptisch en vroegen zich af of een beroepsregister nu echt nodig was. Gelukkig kregen we wel veel steun van de beroepsverenging en van veel leden. En na de opening van het register in 1990 bereikten we binnen een jaar al een kleine 1000 inschrijvingen, dus daaruit blijkt dat het beroepsregister wel degelijk voorzag in een behoefte.”

Wat is het voordeel van een onafhankelijk beroepsregister?
“Voor een beroepsregister is het belangrijk een onafhankelijke uitstraling te hebben en dat er een onafhankelijke toetsing van de criteria plaats vindt. Persoonlijk ben ik nog steeds voorstander van een koppeling aan het lidmaatschap van de beroepsvereniging. Volgens mij verstevigt dat het beroepsbewustzijn. Je bent lid van de beroepsvereniging omdat je samen met je vakgenoten sterker staat, en de registratie is daarbij een keurmerk van je professionaliteit.”

Wat is het nadeel van een onafhankelijk beroepsregister?
“Een beroepsregister heeft de beroepsvereniging nodig om het register in te kunnen richten en de voorwaarden vast te kunnen stellen. Ze kunnen eigenlijk niet zonder elkaar.”

Hoe zie je de toekomst voor Registerplein?
“Ik ben heel optimistisch. Een beroepsregister is noodzakelijk om de kwaliteit van het vak te borgen. Registerplein is de volwassen versie van het kind dat ik geboren heb zien worden. Het liefst zie ik als volgende stap dat registratie verplicht gaat worden. Dan hebben we pas echt de strijd om erkenning van de beroepen in het sociaal domein gewonnen.”

Interview: Irma Woud. Dit interview stond eerder op de website van het Registerplein.

Voordat hij zelfstandige werd, was Jaap Buitink achtereenvolgens maatschappelijk werker, leidinggevende en landelijk manager ('het landelijk gezicht') voor het algemeen maatschappelijk werk.
Als zelfstandige heeft Buitink een ruime ervaring in het geven van beleidsadviezen, als bemiddelaar & adviseur op het gebied van professionaliteit en als adviseur, trainer en auteur op het gebied van beroepsethiek en beroepscode. Zie hieronder zijn CV.

Relevante opleidingen/cursussen

 • HBO Maatschappelijk Werk
 • Voortgezette Agogische Beroepsopleiding te Amsterdam (met eerstegraads onderwijsbevoegdheid aan hbo-instellingen)
 • Leergang Beleidsinnovaties Hogeschool Rotterdam
 • Opleiding Leidinggeven Hogeschool Amsterdam
 • Diverse aanvullende cursussen management en beleid in zorg en welzijn.
Werkervaring
 • Gemeentelijke Sociale Dienst Amsterdam: maatschappelijk werker
 • Stichting Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW) Oostelijk West-Friesland te Hoorn: maatschappelijk werker (in die tijd schreef hij 'Helpt 't ook? Een kijkje achter de schermen van het dagelijkse maatschappelijk werk; zie hier meer info en gratis download)
 • Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Bollenstreek te Sassenheim: divisiemanager maatschappelijke dienstverlening
 • Sociaal Werk Nederland (voorheen resp. VOG en MO-groep), te Utrecht: senior beleidsmedewerker / landelijk manager sector AMW
 • 2000:- 2020: zelfstandig gevestigd senior (beleids)adviseur. trainer en publicist in: Buitink Beleidsadvies - in zorg en welzijn.
 • Nu gepensioneerd en mantelzorger.
Opdrachtgevers o.a.
 • Landelijke koepelorganisaties:
 • MOgroep
 • ActiZ
 • GGD Nederland
 • Federatie Opvang
 • Jeugdzorg Nederland
 • Beroepsverenigingen:
 • Landelijke Huisartsen Vereniging,
 • Landelijke Vereniging van Eerstelijnspsychologen
 • Beroepsvereniging Professionals in Sociaal Werk (BPSW), voorheen de NVMW
 • Phorza.
 • Overig:
 • Ministerie van VWS
 • Regionale commissie gezondheidszorg
 • Instellingen voor maatschappelijk werk / jeugdzorg / e.a.
 • Gemeenten
 • Stichting HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector)
 • Raad voor Accreditatie
 • De William Schrikker Groep
Expertise
 • advisering, training en coaching
 • beleid en strategie jeugdzorg, sociaal werk en (eerstelijns) geestelijke gezondheidszorg
 • professionalisering: m.n. op het gebied van beroepsethische vragen en beroepscode
 • advisering en bemiddeling (o.a. bij verschil van mening tussen professionals en management)
 • projectregie
 • schrijven brochures

  Bijzondere opdrachten:
 • secretaris landelijke Stuurgroep Tussen de Lijnen van de Geestelijke Gezondheidszorg (met: aanbieders, cliënten, financiers en overheden); meerjarige functie in opdracht van het Ministerie van VWS;
 • programmaregisseur project Korte Lijnen gericht op de verbetering van de samenwerking in de eerstelijns GGZ / secretaris Driepartijenoverleg / secretaris Begeleidingsgroep Korte Lijnen; meerjarige functie in opdracht van Landelijke Huisartsen Vereniging, Landelijke Vereniging van Eerstelijnspsychologen en de MOgroep.
Publicaties:
 • Boek Helpt 't ook; een kijkje achter de schermen van het dagelijkse maatschappelijk werk. Uitgave SWP - 1981. Heruitgave 2017: gratis pdf; zie hier ( zie ook: Canon Sociaal Werk)
 • Boek Op één lijn; de hulpvraag, hulpverlening, organisatie, kwaliteit, imago en toekomst van het AMW in Nederland. Uitgave SWP - 1993
 • Boek Moresprudentie. Ethiek en beroepscode in het sociaal werk (uitgave i.s.m. NVMW/BPSW). In deel A van dit boek uitleg over beroepsethiek en in deel B uitwerking van alle artikelen van de beroepscode voor professionals in sociaal werk .
  Andere auteurs van dit boek: Jan Ebskamp en Richard Groothoff.
 • Afgewogen; kwaliteitsnormen maatschappelijk werk: (samenstelling en eindredactie; samen met Sylvia Dym). Uitgave VOG/AMW 1993
 • artikelen in dag- en vakbladen
 • verder vele artikelen in Vangnet (blad voor de sector AMW) / tevens eindredacteur (1991 - 2000)
 • aartikelMW in het Handboek Lokaal Sociaal Beleid. Uitgave Elsevier bedrijfsinformatie bv - 2001
 • artikel over onderzoek naar het starten van algemeen maatschappelijk werk op Curacao (n.a.v. onderzoek ter plaatse)
 • artikelen over de Stuurgroep Tussen de Lijnen
 • De eerstelijns GGZ in perspectief, een nota van de Landelijke Huisartsen Vereniging, Landelijke Vereniging Eerstelijnspsychologen en de VOG/AMW
 • artikelen over professionalisering van het maatschappelijk werk (zie ook www.casusconsult.nl)
 • Samen delen, samen wijzer; over kennis delen in de jeugdgezondheidszorg. Brochure uitgegeven door ActiZ/GGD-Nederland (2008).
 • Beroepscode voor de maatschappelijk werker (samenstellen concept van herziening beroepscode op basis van reacties)
 • Beroepscode voor de jeugdzorgwerker (mede-samensteller)
 • Beroepscode voor de sociaal raadslieden
 • Beroepscode voor de sociaal werker (mede-samensteller)
 • Diverse artikelen in vakbladen en op websites
 • E-learning beroepsethiek (WSG).
Overige relevante ervaringen of functies:
 • (voormalig) bestuurslid/voorzitter functieverband AMW in beroepsvereniging NVMW
 • medeoprichter en (eerste) voorzitter Stichting Beroepsregister Maatschappelijk Werkers (waaruit nu SKJ en Registerplein zijn voortgekomen)
 • (voormalig) lid Nationaal Comité 100 jaar maatschappelijk werk
 • (voormalig) lid regeringsadviescommissie psychische arbeidsongeschiktheid (Cie. Donner)
 • (voormalig) lid toetsingscommissie Post HBO - Zorg en Welzijn
 • (voormalig) vakdeskundige Raad voor Accreditatie
 • erelid BPSW.
Contact Buitink Beleidsadvies:

E-mail voor vragen en opmerkingen: klik hier
Internet www.buitinkbeleidsadvies.nl

Op foto's en teksten op deze website berust copysright / © Buitink Beleidsadvies 2021
Maar voor nuttig gebruik binnen het sociaal werk is gebruik van teksten (onder bronverwijzing) toegestaan