• Weblinks beroepsethiek en werkveld sociaal werk

Weblinks beroepsethiek en werkveld sociaal werk

Essentie: een overzicht van relevante websites op het gebied van beroepsethiek en het werkveld sociaal werk.
Citaat: 'In hoeverre mag je een klein aantal (onschuldige) mensen doden om er meer te behouden / te beschermen?' (zie onder 'Beroepsethiek': 'ethische-dilemmas')
Attentie: Ken je de 'Canon Sociaal Werk'? (zie onder 'professionalisering).
Opmerkelijk: Hoe kunnen professionals zich staande houden en aantonen dat wat zij doen, werkt? (Zie onder 'professionalisering 'Dit is het sociaal werk').

Beroepscode
Beroepscode voor professionals in sociaal werk (BPSW)

Beroepsethiek

www.beroepshoudingindezorg.nl
Deze site nodigt je uit om kritisch na te denken over de manier waarop je in je werk staat en met collega's en zorgvragers omgaat. Anders gezegd, hoe je je als professional gedraagt.

www.buitinkbeleidsadvies.nl
Platform voor oriëntatie op beroepsethiek in het sociaal domein. Met artikelen en informatie over beroepsethiek en beroepscode in het sociaal werk.

www.cnvconnectief.nl/zorg-en-welzijn/zorg/dossiers/ethiek-in-de-zorg/
Ethiek in de zorg. Werk je in de zorg? Dan krijg je meer dan ooit te maken met ethische dilemma’s. Wie verzorg je wel, wie niet? Met de vakgroep ethiek helpt CNV Zorg en Welzijn je om over die vragen na te denken en antwoorden daarbij te vinden.

www.ethicas.nl
Ethicas wil je met deze site informeren, inspireren en motiveren om aan ethiek te doen in jouw eigen zorgpraktijk.

www.ethische-dilemmas.nl
Op deze site worden fictieve en reële voorbeelden van dilemma's verzameld en ook van feedback voorzien.

www.moresprudentie.nl
Deze website biedt studenten en docenten studiehulp bij het boek Moresprudentie. Ethiek en beroepscode in het sociaal werk: vragen en opdrachten die een directe relatie hebben met de hoofdstukken in het boek.

https://sociaal.net/themas/ethiek/
Sociaal.Net brengt achtergrond, verhalen en opinie – o.a. op het gebied van ethiek - voor sociale professionals (Vlaams).

Van beroepscode naar moresprudentie
Deze brochure vormt een introductie over het benutten van beroepsethiek en beroepscode in het sociaal werk.

Beroepsverenigingen

www.bcmb.nl
De Beroepsvereniging van Cliëntondersteuners (BCMB) zet zich in om cliëntondersteuners te versterken.

www.bpsw.nl
BPSW is dé beroepsvereniging van professionals in sociaal werk. Zij behartigt hun belangen en bevordert de kwaliteit van hun werk in diverse werkvelden, zoals maatschappelijk en sociaal agogisch werk, jeugdhulp, reclassering, wijkteams, GGZ, gezondheidszorg, sociaal psychiatrische ondersteuning en gehandicaptenzorg.
(zie bpsw-publicaties:https://www.bpsw.nl/publicaties/

www.bvjong.nl
De BVjong heeft ten doel: het bewaken, versterken en stimuleren van het kinder- en jongerenwerk in Nederland, alsmede het behartigen van de belangen van de beroepsgroep in het algemeen en de voorwaarden waaronder de professie kan worden uitgeoefend in het bijzonder.

www.ifsw.org
De Internationale Federatie van Social Workers (IFSW) is een wereldwijde organisatie die streeft naar sociale rechtvaardigheid, mensenrechten en sociale ontwikkeling door het bevorderen van sociaal werk, modellen van beste praktijken en het faciliteren van internationale samenwerking.

Professionalisering

www.beroepseer.nl
Stichting Beroepseer komt op voor het belang van professionaliteit. De stichting gelooft dat professionals die de kracht van Beroepstrots bezitten optimaal bijdragen aan goede dienstverlening..

www.bpsw.nl/actueel/vakblad-sociaal-werk/
Vakblad Sociaal Werk is het medium voor het verspreiden van vakinhoudelijke kennis over ‘het ambacht’ sociaal werk.

www.deervaringsdeskundige.nl
Deze site wil de ontwikkeling van ervaringskennis en de inzet van ervaringsdeskundigheid samenbrengen. Voor mensen die werken aan herstel van zichzelf of een ander daarin ondersteunen. En voor organisaties die ervaringsdeskundigen willen inzetten in het reguliere werkveld.

https://www.canonsociaalwerk.eu/nl/overdecanon.php
Het doel van de Canon Sociaal Werk is het bieden van informatie uit de geschiedenis van het sociaal werk. Mensen kunnen op deze wijze een scherper beeld krijgen van de belangrijkste gebeurtenissen, stromingen en personen van de werkterreinen en over de wijze waarop professies zich hebben ontwikkeld. We doen dit vanuit de overtuiging dat inzicht in het verleden zelfbewustere professionaliteit tot stand helpt brengen.
Lees hier over de eerste beroepscode.

https://ditishetsociaalwerk.nl
Sociale professionals staan in de belangstelling. In het sociale domein nemen zij een centrale positie in. Wie zijn die sociale professionals die dit moeilijke maar boeiende werk doen? Welke waarden, drijfveren en passies nemen zij mee in hun dagelijkse werk? Wat motiveert hen? Hoe kunnen ze zich staande houden en aantonen dat wat zij doen, werkt?

www.dwangindezorg.nl
Dwang in de zorg bij psychische problemen; Informatie over instellingen en professionals die betrokken kunnen zijn bij een gedwongen opname of behandeling.

www.eigen-kracht.nl
Eigen Kracht gaat over zelf de regie houden. Ook als het tegenzit en mensen te maken krijgen met hulpverlening. Over een plan met oplossingen maken, met mensen die belangrijk voor je zijn. Over meedenken. En over samenwerken om het plan uit te voeren.

http://www.intermobiel.com/Themas/Seksualiteit/article/967/Professionals-in-de-zorg
Hier vind je de informatie over seks met een lichamelijke handicap ingedeeld in de rubrieken doelgroep, professionals en algemene informatie.

www.jeugdconnect.nl
JeugdConnect bevat handige apps voor jongeren en professionals. JeugdConnect wordt stap voor stap opgebouwd en uitgebreid met nieuwe apps. JeugdConnect is een initiatief van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

www.jeugdzorgwerkt.nl/werkgevers/gezond-en-veilig-werken/agressie
Agressie tegen jeugdzorgwerkers komt helaas in allerlei vormen voor: verbaal, fysiek en online. Het kan leiden tot veel stress, ten koste gaan van het werkplezier en zo leiden tot meer verzuim.

www.knmg.nl/euthanasie
De euthanasiewet, ofwel de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding, benoemt de voorwaarden waaronder euthanasie mogelijk is. Levensbeëindigend handelen op verzoek van de patiënt is een uiterst middel in die situaties waarin de patiënt en de arts voor hun gevoel met de rug tegen de muur staan, omdat het lijden op geen enkele andere, redelijke manier kan worden verlicht.

www.mensenrechten.nl
Bij het College voor de Rechten van de Mens kun je terecht met vragen over discriminatie en andere mensenrechten in Nederland. Je kunt misstanden melden en je kunt je discriminatieklacht voorleggen. Ook geven we advies en denken we mee over wat je nog meer kunt doen.

www.professionalisereninwelzijn.nl
Deze site geeft informatie over beroepsontwikkeling, opleiding, scholing en feiten en cijfers binnen de branche Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening.

https://professionaliseringjeugdhulp.nl
Het Programma Professionalisering Jeugdhulp en Jeugdbescherming richt zich op professionals die werken op hbo-niveau of hoger. Binnen dit programma krijgen voor jouw werk belangrijke thema’s vorm.

www.registerplein.nl
Door beroepsregistratie werken sociaal professionals volgens de beroepscode en vakinhoudelijke richtlijnen en zijn zij aanspreekbaar op hun handelen. Door zich te registreren laten professionals zien dat ze staan voor de kwaliteit van hun vak en beschikken over ervaring, kennis en vaardigheden om goede hulp te bieden aan kwetsbare cliënten in complexe situaties.

www.richtlijnenjeugdhulp.nl
Richtlijnen voor jeugdhulp en jeugdbescherming zijn er om de professional te ondersteunen in het dagelijkse werk. Op basis van wetenschap, praktijkkennis van professionals en ervaringskennis van cliënten geven richtlijnen onderbouwde aanbevelingen voor het handelen. Daarmee beslissen professional en cliënt samen over de best passende hulp.

www.movisie.nl
Wat is bekend over wat werkt bij het oplossen van sociale vraagstukken en hoe kan je zelf onderzoeken of de gekozen aanpak ook de gewenste resultaten oplevert? Movisie ondersteunt bij het onderzoeken van wat werkt in de sociale sector.

www.nji.nl
Het Nederlands Jeugdinstituut is een onafhankelijk en betrokken kenniscentrum dat actuele kennis over jeugd, vakmanschap en de organisatie van het jeugdveld verzamelt, verrijkt, duidt en deelt.

www.skjeugd.nl
De stichting SKJ (Kwaliteitsregister Jeugd) tracht haar doel t.a.v. jeugdzorgwerkers en jeugd- en gezinsprofessionals te bereiken door:
- het inrichten en houden van een register waarin gedragswetenschappers en beroepsbeoefenaren in hbo-functies met een opleiding op hbo-niveau, werkzaam in de jeugdzorg, kunnen worden ingeschreven ten bewijze van het voldoen aan bepaalde eisen van vakbekwaamheid;
- het inrichten en onderhouden van een stelsel van tuchtrechtspraak;
- het op aanvraag registreren van professionals in de jeugdzorg, het publiek maken van de registraties en, ter uitvoering van een daartoe strekkende tuchtrechtelijke uitspraak, het doorhalen van een inschrijving in het register.

www.sociaalwerk-werkt.nl/werkgevers/vitaal-en-veilig-werken/agressie
Agressie. Helaas krijgen ook werknemers in sociaal werk te maken met agressie. Als werkgever kun je medewerkers ondersteunen met training en coaching en helpen om onveilige situaties zoveel mogelijk te voorkomen.

www.socialevraagstukken.nl
Op deze site publiceren en debatteren onderzoekers en deskundigen op basis van data en empirie over maatschappelijke kwesties.

www.sozio.nl
Vakblad voor sociale professionals en het sociale domein

www.sociaalwerkversterkt.nl
Sociaal Werk Versterkt richt zich op de beroepsontwikkeling van sociaal werkers. Burgers, cliënten, opdracht- en werkgevers moeten ervan op aan kunnen dat sociaal werkers vakbekwaam zijn.

www.vptz.nl
VPTZ Nederland is de landelijke vereniging van organisaties voor vrijwillige palliatieve terminale zorg, thuis of in hospices. Palliatieve terminale zorg is de zorg voor mensen voor wie geen genezende behandeling meer mogelijk is en die zich in de laatste drie tot zes maanden van hun leven bevinden.

www.zorgwelzijn.nl
In Zorg+Welzijn lees je relevante achtergronden, interessante interviews, prikkelende columns en handige tips ter ondersteuning voor het dagelijks werk in het sociaal domein.

Overige relevante weblinks m.b.t. sociaal werk

http://exxpose.nl/
De realiteit van prostitutie aan het licht gebracht.

www.cnv.nl

Het Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV) heeft als taak de belangen van mensen te behartigen op het gebied van werk en inkomen. Een vakbond is een organisatie die de individuele en collectieve belangen van aangesloten werknemers behartigt.

www.denederlandsegrondwet.nl
Deze site wil iedereen in staat stellen kennis te maken met de inhoud en de betekenis van de Grondwet.

www.fcb.nl
FCB stimuleert en ondersteunt werkgevers en werknemers bij de ontwikkeling van het werk in de branches Jeugdzorg, Kinderopvang en Sociaal Werk.

www.fnv.nl
De FNV (Federatie Nederlandse Vakbeweging) is de grootste vakbond van Nederland.
Een vakbond is een organisatie die de individuele en collectieve belangen van aangesloten werknemers behartigt.

www.jeugdzorgnederland.nl
Jeugdzorg Nederland is de branchevereniging voor organisaties die jeugdhulp, jeugdbescherming en/of jeugdreclassering bieden. Zij ondersteunt de aangesloten organisaties zodat die optimaal hun werk kunnen doen.

www.mee.nl
MEE NL is een coöperatieve vereniging van 20 regionale MEE-organisaties verspreid over het hele land. MEE streeft naar een samenleving waarin mensen met een beperking allereerst op hun mens-zijn worden gewaardeerd en niet op hun beperking. Waarin iedereen meetelt en waarin ieder individu een waardevol leven kan leiden.

www.rechtspraak.nl
Alles over recht en rechtspraak in Nederland.

www.rijksoverheid.nl
Dit is dé website van het Rijk. Informatie van Postbus 51, nieuws en informatie over de regering en ministeries op één plek.

www.sociaalwerknederland.nl
Sociaal Werk Nederland is de brancheorganisatie voor het sociaal werk in Nederland. Met ruim 500 sociaalwerkorganisaties als lid vertegenwoordigen we ruim 80% van de branche. Wat doen we? We scheppen de voorwaarden waaronder onze leden hun werk zo goed mogelijk kunnen doen.

www.vereniginghogescholen.nl/sectoren/socialestudies
De Vereniging Hogescholen zet zich dagelijks in voor het beste onderwijs en onderzoek op 36 hogescholen.
Hogere Sociale Studies: 18 hogescholen bieden verspreid over Nederland en op verschillende locaties één of meerdere sociale studies aan. De sector kent jaarlijks een instroom van ruim 11.000 nieuwe studenten. In totaal staan bij de opleidingen in deze sector ruim 51.000 studenten ingeschreven. De opleidingen Hogere Sociale Studies leveren jaarlijks rond de 8.000 professionals af.


Redactie (onder voorbehoud van wijzigingen): Jaap Buitink 2021

Voor suggesties en wijzigingen: mail