• Beroepscode voor Sociaal Werkers in de maak

Beroepscode voor Sociaal Werkers in de maak

Er is een beroepscode voor sociaal werkers in de maak. In deze beroepscode staan de normen (voor het gedrag) van de beroepsgroep beschreven. De code helpt professionals bij het maken van afwegingen en het nemen van beslissingen in hun werk. In het werkveld wordt steeds meer samengewerkt door sociaal werkers met verschillende deskundigheid. Daarom is een gemeenschappelijke beroepscode ontwikkeld die bruikbaar is voor alle sociaal werkers. Een code die je als beroepsgroep verbindt en die het aanzien van het beroep versterkt.

De beroepscode voor de sociaal werker wordt ontwikkeld in het programma Sociaal Werk Versterkt. Hierin werken diverse landelijke betrokken partijen samen. Dit zijn behalve de BPSW ook de twee vakbonden, het beroepsregister, alsmede de werkgevers verenigd in Sociaal Werk Nederland

Relatie met de foto bij dit artikel:
Een beroepscode in het sociaal werk is niet nieuw. Al in 1962 verscheen de eerste beroepscode in het sociaal domein: voor maatschappelijk werkers. De oude maar nog krachtige boom op de foto representeert die oude beroepscode. Alle beroepscodes daarna, jongere bomen, zijn daar mede van afgeleid, zoals in het voorwoord van de conceptcode staat: 

In 1962 werd de eerste beroepscode, die voor de maatschappelijk werker, vastgesteld. Sindsdien vinden verschillende beroepscodes hierin hun oorsprong. Ook de gemeenschappelijke beroepscode voor de sociaal werker sluit aan bij deze traditie. De code is gebaseerd op wat diverse beroepsverenigingen eerder in de beroepscodes met hun beroepsgroep hebben vastgelegd. Er bestaan op dit moment in het brede sociaal werk beroepscodes voor: jeugdzorgwerkers, maatschappelijk werkers, sociaal agogisch werkers, sociaal raadslieden, kinder- en jongerenwerkers en cliëntondersteuners. De artikelen uit deze beroepscodes zijn mede de basis voor deze gemeenschappelijke beroepscode. Er is steeds gekeken naar gedeelde normen, waaruit een gemeenschappelijke norm beschreven is.

LEES HIER de conceptversie van de Beroepscode voor de sociaal werker.

Na een inspraakperiode wordt nu gewerkt aan een eindredactie van de nieuwe beroepscode. Zodra hier meer bekend over is, volgt hierover op deze site meer informatie. 
Als deze beroepscode is vastgesteld zullen bestaande beroepscodes overigens niet zijn verdwenen. Het is de verwachting dat de beroepscodes voor de maatschappelijk werker en sociaalagogisch werker vooralsnog gehandhaafd blijven. Dat geldt zeker voor de Beroepscode voor de jeugd- en gezinsprofessional (voorheen jeugdzorgwerker); deze beroepscode blijft voor geregistreerden bij SKJ de geldende code waarnaar zij hun handelen kunnen verantwooorden. 
Voor de vigerende beroepscodes; klik hier (BPSW).